Maak een afspraak voor het brengen of ophalen 06 462 667 30
Beekweg 21 | Erica
 • Overdekt en afgesloten, Individuele stalling
 • 16000m2 professionele stalling, droog en geventileerd
 • Onbeperkt halen en brengen het hele jaar door!

Voorwaarden boxen

 
 1. TOEPASSELIJKHEID

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Van Winden Caravanstalling, hierna te noemen Van Winden, als verhuurder van opslagruimte (hierna, de Box) optreedt. De opslagruimte is op Beekweg 21, 7887 TN te Erica.
  • Huurder is een ieder die een box bij Van Winden huurt. Huurovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
  • De huurovereenkomst tussen Van Winden en de huurder komt tot stand bij het volledig invullen van het inschrijvingsformulier door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
  • De huurovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de huurovereenkomst van rechtswege bij ommekomst van de huurtermijn. Indien de huurder de Box niet op einddatum heeft ontruimd wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van de eerst overeengekomen huurperiode.
 2. OPENINGSTIJDEN

  • de opslagruimte is dagelijks tussen 7.00 en 21.00 uur middels een daartoe te verstrekken sleutel toegankelijk.
 3. GEBODEN, VERBODEN

  • Het is huurder verboden de Box voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de opslag van zaken.
  • Het is huurder verboden de Box onder te verhuren.
  • Het is huurder verboden om in De Box onderhoudswerkzaamheden te verrichten danwel de Box als werkplaats te gebruiken.
  • Het is huurder verboden wijzigingen aan te brengen aan en in de Box.
  • Het is huurder verboden om gevaarlijke of brandbare stoffen op te slaan zoals gasflessen, benzine, vuurwerk etc.
  • Huurder dient bij het niet meer in gebruik hebben van de Box, ook tijdens de huurperiode, daarvan melding te maken.
  • Huurder dient de opgeslagen zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden.
 4. AANSPRAKELIJKHEID

  • De huurder is aansprakelijk voor alle eigen schade en/of schade van derden die ontstaat door toedoen of nalatigheid van zichzelf, gezinsleden, personeelsleden of zijn gasten.
  • Het betreden van de opslagruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
  • Zaken die op verzoek van huurder buiten de opslagruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
  • Van Winden is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van Van Winden of personen in dienst van Van Winden.
 5. BETALINGEN

  • Betaling van de huur dient maandelijks voorafgaand aan de maand Van winden worden betaald.  Betaling kan enkel bevrijdend geschieden door overmaking op rek. nr. NL65RABO 0122.0321.60 Rabobank te Klazienaveen T.a.v. Van Winden Erica Caravanstalling BV te Erica.
  • Van Winden heeft het recht de huur jaarlijks aan te indexeren. Hij zal huurders daarvan voor 1 augustus van elk jaar in kennis stellen.
  • Indien de huurder niet tijdig betaalt is hij van rechtswege, in verzuim en heeft Van Winden zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Tevens zullen de bijkomende kosten voor de administratie extra in rekening worden gebracht. Bij niet tijdige betaling heeft Van Winden tevens het recht de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen. De resterende huurpenningen voor de oorspronkelijke duur van de huurovereenkomst zijn dan ineens en in haar geheel opeisbaar.
  • Alle gerechtelijke en buitenechtelijke incassokosten kunnen door Van Winden op de huurder verhaald worden.
  • Van Winden heeft het recht de in de opslag bevindende goederen onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigd geheel door de huurder is voldaan.
  • Restitutie van huur is niet mogelijk.
 6. HUURPRIJZEN/PERIODEN

  • Huurprijzen per 1 augustus 2010:
  • Bij een huurperiode van 1 maand, € 100,- per maand;
  • Bij een huurperiode van 6 maanden. € 90,- per maand;
  • Bij een huurperiode van 12 maanden of langer, € 75,- per maand;
  • Voor aanvang van de huurperiode dient huurder als borg een maand huur te betalen. Bij inlevering van de sleutel en na ontruiming van het gehuurde wordt de borg terugbetaald.
  • Na einde van de huurperiode dient het gehuurde schoon en volledig ontruimd worden opgeleverd. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die door zijn toedoen is ontstaan. Eerst na goedkeuring van het opgeleverde ontvangt huurder zijn borg retour.
 7. GESCHILLEN

  • Op deze huurovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
  • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde kantonrechter te Emmen.